Ingediend bij de KVK te Utrecht d.d. 19-04-09 onder nummer 30136442.

ALGEMEEN

1. Al onze aanbiedingen en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingendienen uitdrukkelijk met ons overeengekomen te worden.
2. Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts) persoon, die met onze onderneming een overeenkomstheeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
3. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voorzover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins bedongen is.

OVEREENKOMST

1.Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is.
De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juis en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddelijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden  ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
3. Voor transacties waarvoor naar aard en ovang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden wordt de faktuur  geacht de overeenkomst  juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 3 werkdagen na factuurdatum.
4. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend te onzer beoordeling – voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
5. Wij zijn gerechtigd bij of nahet aangaan van de overeenkomst, alvorens( verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichting voldaan zal worden.
6. Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht en na overlegmet de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij wullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
7. De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor de correctie uitvoering van de overeenkomst.

PRIJZEN

1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
-gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats
-exclusief btw, andere belastingen, heffingen en rechten
-exclusief kosten van in- en uitlading, vervoer en verzekering
-vermeld in Euro

2. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moet worden gemeld.

ANNULERING

Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, word 10 %, van de orderprijs ( incl BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, incl gederfde winst.

OVERMACHT

1. Onder “overmacht”wordt ten deze verstaan, elke van de wil van partijen onafhankelijk c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
2. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
3. Is naar ons oordeel de overmachtssituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheden is gebleken.
5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddelijk in kennis te stellen.

BETALING

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of verrekening te geschieden of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank of girorekening binnen 30 dagen na faktuurdatum.
De op onze bank/ giroafschriften aangegeven  valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
2.  Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande fakturen.
3. In geval de wederpartij:
a in staat van faillisement wordt verklaard, tot boedela-fstand overgaat, een verzoek tot suseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd.
b komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
cenige uit kracht der wet  of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt
d nalaat een faktuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen.
e overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan,daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf, hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekstelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

RENTE EN KOSTEN

1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1 % ( gedeelte van een ) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.
De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan.
De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15 % van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigd bedrag.

TOEPASSELIJK RECHT
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

GESCHILLEN

Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd te worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze wonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

BIJZONDERE BEPALINGEN TER ZAKE VAN VERHUUR

1 ALGEMEEN

1. Wij- verder te noemen “verhuurder”verbinden ons aan de wederpartij – verder te noemen “huurder”- de nader gespecifieerde zaken ten gebruike in huur af te staan, gelijk de huurder zich verbindt deze zaken van verhuurder ten gebruike in huur aan te nemen.
2. De huurder verbindt zich de overeengekomen huurprijs en de uit deze overeenkomst voortvloeiende vergoedingen en kosten te betalen en het gehuurde na beeindiging van de huurtijd terug te leveren, een en ander met inachtneming van het hierna bepaalde.

2. DE HUURPERIODE

1. De huur wordt aangegaan voor een door partijen overeengekomen minimale periode, welke aanvangt opde dag voor aflevering van het verhuurde bepaald en eindigt op de dag, waarop het verhuurde in zijn geheel en in goede staat is terugontvangen.
2. Wanneer het verhuurde binnen de minimale huurperiode voortijdig wordt teruggeleverd, blijft de huursom over de gehele overeengekomen huurtijd beschuldigd.
3. Indien het gehuurde door enige oorzaak niet op de datum voor aflevering bepaald door de huurder wordt afgehaald, is niettemin de huursom over de gehele overeengekomen periode beschuldigd, terwijl het gehuurde voor rekening en risisco van de verhuurder ter beschikking wordt gehouden. Indien de huurder niet onverwijld na onze sommaties het gehuurde afhaalt, zijn wij gerechtigd daarover vrijelijk te beschikken, terwijl de overeengekomen huurprijs onverkort verschuldigd blijft.
4. Verhuurder behoudt zich het recht voor om na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode deze niet te verlengen.
5. Indien de huurovereenkomst voor een onbepaalde tijs is aangegaan, eindigt de huurovereenkomst door schriftelijk opzegging door een der partijen aan de medecontractant, met inachtname van een opzeggingtermijn van 5 werkdagen.

3. BESCHIKBAARSTELLING

1. Verhuurder draagt er zorg voor, dat het gehuurde voldoet aan de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften.
2. Vanaf de aanvang der huurperiode wordt het gehuurde bij verhuurders opslag of magazijn beschikbaar gesteld. De huurder heeft het recht het gehuurde voor afname of verzending te ( doen) keuren. Indien de huurder van dit recht geen gebruik maakt wordt get gehuurde geacht in goede staat, volledig en volgens afspraak te zijn afgeleverd.

4. RISICO

1. Gedurende de gehele huurperiode is het volledige risico-inclusief transportrisico- van de gehuurde zaken voor rekening van huurder, onverschillig door welke gebeurtenis, handelingof niet-handeling enige schade zou zijn veoorzaakt, derhalve ook ingeval van overmacht. De huurder is verplicht alle schade aan de gehuurde zaken te vergoeden op basis van nieuwwaarde.
2. Indien tijdens de huurperiode van enige openbaar terrein of derden toebehorend terrein gebruik wordt gemaakt, is de huurder verplciht ervoor zorg te dragen dat door de rechthebbende de nodige toestemming of vergunning wordt verleend.
3. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met de gehuurde zaken.

5. TERUGLEVERING

1. Na afloop van de huurperiode is de huurder verplicht de gehuurde zaken tijdens kantooruren in oorspronkelijk en gereinigde staat compleet terug te leveren bij de opslagruimte of het magazijn van verhuurder.
2. Indien de gehuurde zaken om welke redenen dan  ook niet in geheel gereinigd of onbeschadigde toestand aan de verhuurder wordt teruggeleverd, is de huurder verplicht alle kosten mbt de noodzakelijke reiniging en/of herstel van schade aan de verhuurder te vergoeden.
Bij teruglevering heeft de huurder het recht de toestand van de gehuurde zaken door een deskundige te doen vaststellen, bij gebreke waarvan de door vehuurder op re stellen schadestaat beslissend zal zijn. Met betrekking tot de door verhuurder geconstateerd gebreken rust op haar geen andere bewijslast dan overlegging van een gespecifieerde rekening.
3. Gedurende  de periode  die nodig is voor reiniging en /of herstel van schade aan de gehuurde zaken word de huurperiode dien conform verlengd en verplicht de huurder zich de overeengekomen huurprijs door te betalen.
4. Indien de gehuurde zaken na afloop van de huurperiode niet worden ingeleverd of zodanig zijn beschadigd dat ze als “total loss” moeten worden beschouwd, is de huurder gegouden ons de nieuwwaarde te vergoeden onverminderd de overige betalingsverplichtingen.

6. AANSPRAKELIJKHEID

1. Tijdens de huurperiode zijn de gehuurde zaken uitsluitend en geheel voor risico van de huurder.
2. De verhuurder draagt geen verdere aansprakelijkheid dan in deze over eenkomst is bepaald. De verhuurder zal derhalve in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aansprakelijk kunnen worden gesteld. De huurder heeft met name geen recht om betaling van de huurprijs te weigeren, dan wel de ontbinding van de huurovereenkomst en/of schadevergoeding te vorderen op grond van beweerde toerekenbare tekortkoming aan de zijde van verhuurder, behoudens indien deze toerekenbare  tekortkoming is te wijten aan opzet aan de zijde van verhuurder zelf.
In het bijzonder is de verhuurder niet aansprakelijk voor enige schade door huurder of derden geleden schade ten gevolge van overmacht, stoornis in het bedrijf van de verhuurder, verzuim of vertraging in de levering, vervanging of herstel indien deze nodig zijn geweest als gevolg van normale slijtage van de verhuurde zaken.